Phần mềm họp trực tuyến Zoom Free

Tính năng của gói Zoom Free:

  • Lưu trữ tối đa 100 người tham gia
  • Không giới hạn số lượng cuộc họp được tạo
  • Giới hạn 40 phút cho mỗi cuộc họp nhóm
  • Không giới hạn thời gian họp giữa 2 người với nhau